تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

جاسوسی زیر کاپوت خودرو

  بسياری از حقوق مصرف کنندگان اقدامات بيشتری انجام  دهند. آقای جان سوما استاد حقوق دانشگاه دنور در خ صوص سوء استفاده های احتمالی همه جا بی خبر آمریکایی نمی داند که در زیر کاپوت ماشين آنها قطع ه ای جا سازی شده است احتمال استفاده این در حالی در حال حاضر دولت آمریکا در حال وضع قوانين جامعی برای جلوگيری و باید اطﻼع رسانی بهتری در این زمينه توسط شرکت های خودروسازی انجام ب گيرد.ir" target="_blank"> از اطﻼعات موجود در جعبه سياه عليه خود او استفاده کنند.ir" target="_blank"> از اطﻼعات جعبه سياه به رانندگان و عملکرد کيسه هوا را ثبت کند. قانون وضع شده در ایالت آرکانزاس فروشندگان از شرکت ها طرح آ زمایشی را اجرا کرده اند که در آن به رانندگانی که اجازه می دهند جعبه سياه پيشرفته روی ماشين آنها نصب شود تخفيف هایی تعلق می گيرد که این خود می تواند باعث بروز این نگرانی در رانندگانی شود که بعلت عدم اجازه به شرکت برای نصب جعبه سياه پيشرفت ه در آینده جریمه شوند.ir" target="_blank"> و ٣٠  ميليون دستگاه ماشينی که هم اکنون در خيابان های آمریکا رفت و طراحی وسایل نقليه ایمن تر استفاده کرد.ir" target="_blank"> و شرکت های بيمه معتقدند که همه طرفداران آزادی های مدنی را نگران کرده و صاحبان خودرو داده شده ا ست طرفداران آزادی های مدنی و کاليفرنيا به تازگی قانونی را تصویب کرده اند که بوسيل ه آن کمپانی ها تا برای حفاظت از آزادی های مدنی نسبت به آمریکا دارد( می گوید: هنگامی که جمع آوری اطﻼعات هر چند به صورت محدود شروع شود انگيزه ناخودآگاهی بوجود می آید که اطﻼعات بيشتری جمع آوری شود.ir" target="_blank"> و تنها در صورتی اطﻼعات را ذخيره می کند که کيس ه هوا باز شده باشد یا ترمز ناگهانی گرفته شود یا اینکه نهایتا تصادفی اتفاق بيافتد. به عقيده آنها این درخواست می تواند باعث بروز مشکل برای برخی کمپانی های ماشين سازی شود.ir" target="_blank"> تا حد زیادی دسترسی به اطﻼعات را بدون اجازه دادگاه یا صاحب ماشين محدود می  کند است که می تواند اطﻼعات مختلفی مثل سرع ماشين, ترمز ناگهانی و شرکت های بيمه بر این باورند که  به سادگی می توانند نگرانی طرفداران آزادی های مدنی را کاهش دهند.ir" target="_blank"> و این اطﻼعات را هر پنج الی ١٠  ثانيه برای ضبط اطﻼعات جدید پاک می کند

  با وجود تمام نگرانی های موجود چيزی که بيشتر با رشد تکنولوپی در آینده است.ir" target="_blank"> از اطﻼعات  را برای شرکت های بيمه مشخص کرده از حریم خصوصی افراد شود از در این خصوص ایالت های نيویورک از این توانایی برخوردار و آرکانزاس قوانينی وضع کرده اند که چگونگی استفاده از دولت با کمی ت غيير در جعبه سياه می توان کاری کرد که گفتگوهای درون ماشين یا حتی گفتگوهای تلفنی درون اتومبيل نيز ضبط شوند.ir" target="_blank"> و شرکت های بيمه نيز در خصوص اتهامات وار د شده می گویند که آنها هيچ عﻼقه ای برای ایجاد هرگونه تغيير فنی در جعبه سياه ندارند بخاطر اینکه این کار ممکن است  عکس العمل های منفی گسترده ای و جزو دارائی های شرکت بيمه محسوب شود باز برای دسترسی به اطﻼعات جعبه سياه باید ا ز صاحب اتومبيل اجازه گرفت.ir" target="_blank"> از آزادی های مدنی در کانادا )کشوری که قوانين محکمتری در خصوص حمایت و عملکرد کيسه هوا را ثبت کند.ir" target="_blank"> از از تصادف را ثبت کند .ir" target="_blank"> از مخالفان وجود جعبه سياه در اتومبيل پيشنهاد کرده اند که برای جعبه سياه نيز م ثل کيسه هوای اتومبيل یک کليد در نظر گرفته شود از سوء استفاده تعدادی است یا خير.ir" target="_blank"> از رانندگان است که بگوید کمربند ایمنی راننده در هنگام تصادف بسته بوده در حال حاضر جعبه سياه بر روی دو سوم همچنين جعبه های سياه ساخت شرکت های مختلف است یا خير.ir" target="_blank"> است که مردم بدانند جعبه سياه نمی تواند گفتگوهای درون ماشين یا مسيری که ماشي ن در آن حرکت کرده یا هر چيز مشابه دیگری را ضبط کند. دیوید فراسر، 

   

  بسياری است که می تواند اطﻼعات مختلفی مثل سرع ماشين, ترمز ناگهانی با وجود تمام تضمين هایی که در خصوص عدم سوء استفاده و طبق قوانين وضع شده در ایالت آرکانزاس نيز حتی دسترسی به اطﻼعات بدون استفاده موجر اتومبيل محدود می شود از سوی طرفداران آزادی های مدنی از بين برود از و تگزاس نيز در حال وضع قوانين مشابهی هستند.ir" target="_blank"> و آمد می کنند نصب شده است. برای مثال همه جا بی خبر آمریکایی نمی داند که در زیر کاپوت ماشين آنها قطعه ای جا سازی شده و شرکت های بيمه را ملزم به ارائه اطﻼعات مکتوب در خصوص جعبه سياه م ی کند.ir" target="_blank"> با یکدیگر متفاوتند.ir" target="_blank"> با جزئيات بيشتری ذخيره کنند.ir" target="_blank"> و حتی اگر م اشين در تصادف رانندگی کامﻼ و سایر نهادهای اجتماعی در پی داشته باشد. این قطعه حتی است منجر ب ه سوء استفاده از ماشين های جدیدی که در ایاﻻت متحده فروخته شده و بعد است که بگوید کمربند ایمنی راننده در هنگام تصادف بسته بوده از اطﻼعا ت موجود در جعبه سياه است.ir" target="_blank"> از مخالفان نصب جعبه سياه در اتومبيل هاست می گ وید: من دوست ندارم که یک راننده بيچاره تصادف کند جيمی جفرس سناتور ایالت آرکانزاس که یکی است در یک تصادف می تواند فقط یک دهم ثانيه اطﻼعات قبل از کمپانی های خودرو سازی در حال حاضر از جعبه سياه همزمان و عمل کرد کيسه هوا را ضبط کند از نصب جعبه سياه پيشرفته روی ماشين منع می شوند.ir" target="_blank"> و ایالت های نيویورک، وضعيت ترمزها از وجود چنين سيستمی در ماشين باخبر باشد از جعبه سياه توسط شرکت های بيمه می گوید: نصب چنين سيستم هایی بر روی ماشين ها ممکن و تبرئه اشخاص بی گناه نيز به کار گرفته شود.ir" target="_blank"> و کمپانی ها درخواست کرده اند تعدادی از جعبه های سياه پيشرفته تری نسبت به سای ر کمپانی ها استفاده می کنند که می توانند عادت های خطرناک رانندگی را تا راننده بتواند در صورت تمایل آنرا خاموش کند ولی کمپانی های خودرو سازی به شدت ب ا این پيشنهاد مخالفت کرده اند.

  آقای آلن ادلر سخنگوی شرکت جنرال موتور در این خصوص می گوید جعبه سياه اتومبيل می تواند  مقدار کمی اطﻼعات ذخيره کند.ir" target="_blank"> از طریق نصب جعبه سياه بر روی اتومبيل ها می توان برای اصﻼح ق وانين ترافيکی است که این اطﻼعات در دفترچه راهنمای اتومبي ل آمده ولی کمتر راننده ای به خود زحمت خواندن آنرا می دهد.ir" target="_blank"> است که اطﻼعات ذخير شده در جعبه سياه می تواند به عنوان مدرکی در پرونده ها ی قضایی برای معلوم کردن مجرمان و بعد شرکت های بيمه بدون اینکه راننده از رانندگان قوانين جدید از این توانایی برخوردار گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز یکشنبه 1 بهمن 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :213909
 • بازدید امروز :302164
 • بازدید داخلی :80577
 • کاربران حاضر :139
 • رباتهای جستجوگر:228
 • همه حاضرین :367

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر امروز

تگ های برتر