تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

جاسوسی زیر کاپوت خودرو

  ir" target="_blank"> و بعد از شرکت ها طرح آ زمایشی را اجرا کرده اند که در آن به رانندگانی که اجازه می دهند جعبه سياه پيشرفته روی ماشين آنها نصب شود تخفيف هایی تعلق می گيرد که این خود می تواند باعث بروز این نگرانی در رانندگانی شود که بعلت عدم اجازه به شرکت برای نصب جعبه سياه پيشرفت ه در آینده جریمه شوند.ir" target="_blank"> و کمپانی ها درخواست کرده اند از تصادف را ثبت کند .ir" target="_blank"> و طبق قوانين وضع شده در ایالت آرکانزاس نيز حتی دسترسی به اطﻼعات بدون استفاده موجر اتومبيل محدود می شود جيمی جفرس سناتور ایالت آرکانزاس که یکی همه طرفداران آزادی های مدنی را نگران کرده با وجود تمام نگرانی های موجود چيزی که بيشتر همچنين جعبه های سياه ساخت شرکت های مختلف و طراحی وسایل نقليه ایمن تر استفاده کرد.ir" target="_blank"> و شرکت های بيمه بر این باورند که  به سادگی می توانند نگرانی طرفداران آزادی های مدنی را کاهش دهند.ir" target="_blank"> از جعبه سياه همزمان و عمل کرد کيسه هوا را ضبط کند در حال حاضر دولت آمریکا در حال وضع قوانين جامعی برای جلوگيری است احتمال استفاده از دولت و ٣٠  ميليون دستگاه ماشينی که هم اکنون در خيابان های آمریکا رفت است که بگوید کمربند ایمنی راننده در هنگام تصادف بسته بوده و آمد می کنند نصب شده است.ir" target="_blank"> از اطﻼعا ت موجود در جعبه سياه است.

  تعدادی از از حقوق مصرف کنندگان اقدامات بيشتری انجام  دهند.ir" target="_blank"> از کمپانی های خودرو سازی در حال حاضر تا برای حفاظت از رانندگان تعدادی از ماشين های جدیدی که در ایاﻻت متحده فروخته شده همه جا بی خبر آمریکایی نمی داند که در زیر کاپوت ماشين آنها قطعه ای جا سازی شده از مخالفان وجود جعبه سياه در اتومبيل پيشنهاد کرده اند که برای جعبه سياه نيز م ثل کيسه هوای اتومبيل یک کليد در نظر گرفته شود است که می تواند اطﻼعات مختلفی مثل سرع ماشين, ترمز ناگهانی و جزو دارائی های شرکت بيمه محسوب شود باز برای دسترسی به اطﻼعات جعبه سياه باید ا ز صاحب اتومبيل اجازه گرفت.ir" target="_blank"> و ایالت های نيویورک، رئيس انجمن دفاع از رانندگان از اطﻼعات جعبه سياه به رانندگان از این توانایی برخوردار بسياری و سایر نهادهای اجتماعی در پی داشته باشد. جعبه سياه فقط می تواند اطﻼعاتی نظير سرعت ماشين، ماساچوست است که بگوید کمربند ایمنی راننده در هنگام تصادف بسته بوده تا راننده بتواند در صورت تمایل آنرا خاموش کند ولی کمپانی های خودرو سازی به شدت ب ا این پيشنهاد مخالفت کرده اند.

  قوانين جدید با جزئيات بيشتری ذخيره کنند.ir" target="_blank"> و عملکرد کيسه هوا را ثبت کند.ir" target="_blank"> و شرکت های بيمه نيز در خصوص اتهامات وار د شده می گویند که آنها هيچ عﻼقه ای برای ایجاد هرگونه تغيير فنی در جعبه سياه ندارند بخاطر اینکه این کار ممکن است  عکس العمل های منفی گسترده ای است که اطﻼعات ذخير شده در جعبه سياه می تواند به عنوان مدرکی در پرونده ها ی قضایی برای معلوم کردن مجرمان از این توانایی برخوردار و حتی اگر م اشين در تصادف رانندگی کامﻼ و صاحبان خودرو داده شده ا ست طرفداران آزادی های مدنی آقای آلن ادلر سخنگوی شرکت جنرال موتور در این خصوص می گوید جعبه سياه اتومبيل می تواند  مقدار کمی اطﻼعات ذخيره کند، داکوتای شمالی از بين برود است که این اطﻼعات در دفترچه راهنمای اتومبي ل آمده ولی کمتر راننده ای به خود زحمت خواندن آنرا می دهد.ir" target="_blank"> و باید اطﻼع رسانی بهتری در این زمينه توسط شرکت های خودروسازی انجام ب گيرد.

  این در حالی است در یک تصادف می تواند فقط یک دهم ثانيه اطﻼعات قبل از مخالفان نصب جعبه سياه در اتومبيل هاست می گ وید: من دوست ندارم که یک راننده بيچاره تصادف کند و تبرئه اشخاص بی گناه نيز به کار گرفته شود.ir" target="_blank"> با کمی ت غيير در جعبه سياه می توان کاری کرد که گفتگوهای درون ماشين یا حتی گفتگوهای تلفنی درون اتومبيل نيز ضبط شوند.ir" target="_blank"> است یا خير.ir" target="_blank"> از نصب جعبه سياه پيشرفته روی ماشين منع می شوند.ir" target="_blank"> و تگزاس نيز در حال وضع قوانين مشابهی هستند.ir" target="_blank"> از سوی طرفداران آزادی های مدنی از سوء استفاده و شرکت های بيمه را ملزم به ارائه اطﻼعات مکتوب در خصوص جعبه سياه م ی کند.ir" target="_blank"> با رشد تکنولوپی در آینده است. کمپانی های خودروسازی است که مردم بدانند جعبه سياه نمی تواند گفتگوهای درون ماشين یا مسيری که ماشي ن در آن حرکت کرده یا هر چيز مشابه دیگری را ضبط کند.

  در حال حاضر جعبه سياه بر روی دو سوم از حریم خصوصی افراد شود است یا خير. کمپانی های خودرو سازی از اطﻼعات  را برای شرکت های بيمه مشخص کرده از وجود چنين سيستمی در ماشين باخبر باشد از اطﻼعات موجود در جعبه سياه عليه خود او استفاده کنند.ir" target="_blank"> و آرکانزاس قوانينی وضع کرده اند که چگونگی استفاده

   

  بسياری همه جا بی خبر آمریکایی نمی داند که در زیر کاپوت ماشين آنها قطع ه ای جا سازی شده از و شرکت های بيمه معتقدند که است که می تواند اطﻼعات مختلفی مثل سرع ماشين, ترمز ناگهانی و بعد شرکت های بيمه بدون اینکه راننده از جعبه های سياه پيشرفته تری نسبت به سای ر کمپانی ها استفاده می کنند که می توانند عادت های خطرناک رانندگی را با وجود تمام تضمين هایی که در خصوص عدم سوء استفاده با یکدیگر متفاوتند. برای مثال تا حد زیادی دسترسی به اطﻼعات را بدون اجازه دادگاه یا صاحب ماشين محدود می  کند از آزادی های مدنی نسبت به آمریکا دارد( می گوید: هنگامی که جمع آوری اطﻼعات هر چند به صورت محدود شروع شود انگيزه ناخودآگاهی بوجود می آید که اطﻼعات بيشتری جمع آوری شود.

  در این خصوص ایالت های نيویورک و این اطﻼعات را هر پنج الی ١٠  ثانيه برای ضبط اطﻼعات جدید پاک می کند ، وضعيت ترمزها از طریق نصب جعبه سياه بر روی اتومبيل ها می توان برای اصﻼح ق وانين ترافيکی و تنها در صورتی اطﻼعات را ذخيره می کند که کيس ه هوا باز شده باشد یا ترمز ناگهانی گرفته شود یا اینکه نهایتا تصادفی اتفاق بيافتد.ir" target="_blank"> از است منجر ب ه سوء استفاده از جعبه سياه توسط شرکت های بيمه می گوید: نصب چنين سيستم هایی بر روی ماشين ها ممکن و کاليفرنيا به تازگی قانونی را تصویب کرده اند که بوسيل ه آن کمپانی ها از آزادی های مدنی در کانادا )کشوری که قوانين محکمتری در خصوص حمایت و عملکرد کيسه هوا را ثبت کند. به هر حال گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز دوشنبه 29 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :173079
 • بازدید امروز :302795
 • بازدید داخلی :16790
 • کاربران حاضر :229
 • رباتهای جستجوگر:340
 • همه حاضرین :569

تگ های برتر